Algemene Voorwaarden Overlijdensadvertenties.com

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
gebruiker: Een begrafenisondernemer of dragersvereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en aan overlijdensadvertentie.com opdracht verstrekt voor het plaatsen van een rouwbericht op deze site.
Materiaal: alle door gebruiker aan overlijdensadvertentie.com ter beschikking gestelde zaken, waaronder n.a.w. gegevens, digitale foto’s, vervaardigde gegevensdragers e.d..
Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Overlijdensadvertentie.com tot het verrichten van werkzaamheden door Overlijdensadvertentie.com. ten behoeve van koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Overlijdensadvertentie.com en de gebruiker gesloten overeenkomsten.

Artikel 3: Overeenkomsten

Een overeenkomst met Overlijdensadvertentie.com komt tot stand wanneer gebruiker via de website het digitale formulier invult zodat er een rouwadvertentie tot stand komt en deze op de site geplaatst wordt.

Artikel 4: Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Overlijdensadvertentie.com die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien door overmacht de leveringsplicht van overlijdensadvertentie.com niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan worden nagekomen is overlijdensadvertentie.com gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van overlijdensadvertentie.com. Ingeval van overmacht kan de koper overlijdensadvertentie.com niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 5: Levering

De gebruiker staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die gebruiker overlijdensadvertentie.com verstrekt heeft.
Alle schade die Overlijdensadvertentie.com lijdt ten gevolge van onjuiste gegevens verstrekt door gebruiker zijn geheel voor risico van de gebruiker.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

Gebruiker kan geen aansprakelijkheid doen gelden op de kwaliteit die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie door gebruiker.
De gebruiker is op de hoogte van de auteurswet 1912.
De gebruiker moet met de aan Overlijdensadvertentie.com verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening houden met gebruikelijke spellingen en met kleine wijzigingen in de geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de gebruiker rekening te houden met gebruikelijke spelingen.

Artikel 7: Copyright overlijdensadvertentie.com

Op de volledige inhoud van de website van Overlijdensadvertentie.com berust auteursrecht.

Artikel 8: Kosten plaatsen advertentie 

Het plaatsen van een rouwadvertentie is geheel kosteloos en er zal nooit reclame advertenties geplaatst worden  bij of naast een rouwadvertentie.